Arbeidsvoorwaarden

Naast een marktconform salaris biedt de Purmerendse Scholengroep haar medewerkers uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals een royale verlofregeling, reiskostenvergoeding, een Macbook en een tegemoetkoming op de kosten voor zorgverzekeringen.

Salaris en extra uitkeringen
De hoogte van het salaris is afhankelijk van de functie en de kennis en ervaring van de medewerker. In de CAO VO is een overzicht van de salarisschalen opgenomen. Klik hier om de CAO VO te bekijken. Naast salaris ontvangen medewerkers jaarlijks 8% vakantiegeld en een 13e maand.

Reiskostenvergoeding
Iedere medewerker van de PSG komt conform de CAO VO in aanmerking voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van € 0,12 netto per kilometer, wanneer de afstand tussen je woonadres en de locatie waar je werkt 8 kilometer of meer bedraagt voor een enkele reis. De tegemoetkoming wordt gegeven over de gehele afstand tot en met een afstand van 25 kilometer enkele reis. De afstand wordt bepaald m.b.v. de ANWB-routeplanner; er wordt gekozen voor de kortste route.

Volgens de belastingwetgeving mag een werkgever € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Je kan gebruik maken van de zogenaamde salderingsregeling. Deze verrekening vindt plaats in december over je eindejaarsuitkering. Dit levert je een leuk belastingvoordeel op (gemiddeld 42%), waardoor je netto meer van het salaris van december overhoudt.

Verlofregeling
Directie en leraren
De PSG geeft uitvoering aan de verlofregeling van de CAO VO. Dit betekent, dat er een verrekening plaats vindt van de aanspraak op vakantieverlof, wanneer het dienstverband gedurende het lopende schooljaar wordt beëindigd.

Onderwijsondersteunend personeel
Het ondersteunend personeel heeft recht op 39 uur extra verlof (naar rato), omdat ze verplicht zijn in de schoolvakantie met verlof te gaan. Als je tot deze categorie behoort ontvang je per e-mail van de afdeling P&O een vakantiekaart, waarop je, in samenspraak met je leidinggevende de te werken en gewerkte uren kunt administreren. Ook voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat er bij ontslag een verrekening kan plaatsvinden van de aanspraken op vakantieverlof door een terugvordering of uitbetaling.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
De PSG voert een preventief verzuimbeleid en probeert daarmee te voorkomen dat je ziek of arbeidsongeschikt wordt. Toch kan daarmee niet uitgesloten worden dat je in de toekomst (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt. Het IP-aanvullingsplan van Loyalis biedt aan deelnemers bij arbeidsongeschiktheid financiële bescherming bij inkomensterugval tegen een betaalbare premie. De PSG heeft gekozen voor een collectief contract met Loyalis, waardoor je automatisch verzekerd bent volgens het IP-aanvullingsplan. De verzekering dekt zowel de inkomensterugval bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Vakbondscontributie
Wanneer je lid bent van een vakbond is het mogelijk om je vakbondscontributie fiscaal voordelig via de bruto eindejaarsuitkering te laten verrekenen.

Pensioenregeling
Iedere medewerker van de PSG valt onder de pensioenregeling van het ABP. De PSG betaalt een gedeelte van de premie. Voor het meenemen van eerder opgebouwd pensioen, verstrekt het ABP een opgave voor waardeoverdracht.

Professionalisering
De PSG stimuleert de professionele ontwikkeling van alle medewerkers en biedt hiertoe structureel de ruimte. Het vergroten van kennis en vaardigheden is nodig om je werk goed uit te kunnen voeren en om duurzaam inzetbaar te blijven. Denk hierbij aan cursussen, maar ook aan een congresbezoek, een korte stage, een coaching traject of aan het deelnemen in een landelijk vak overleg.